20.10.2020

Projekt - Wsparcie dla Mazowsza

W ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” Powiat Ciechanowski pozyskał grant w wysokości 262 605,93 zł, którego  celem jest wsparcie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie, w tym personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.


Dofinansowanie projektu:


- ze środków UE: 221 324,28 zł


- ze środków budżetu państwa: 41 281,65 zł

 

Projekt współfinansowany jest   przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

zmiana kontrastu