Zasadniczym celem działalności DPS "Kombatant" w Ciechanowie jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, zaspokajanie ich potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i religijnych oraz umożliwienie mieszkańcom korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Dom świadczy podstawowe usługi, zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami zapewniając:

 1. w zakresie potrzeb bytowych:
  1. miejsce zamieszkania,
  2. wyżywienie,
  3. odzież i obuwie,
  4. utrzymanie czystości,
 2. usługi opiekuńcze polegające na:
  1. udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  2. pielęgnacji,
  3. niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
 3. usługi wspomagające polegające na:
  1. umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
  2. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
  3. umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
  4. zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
  5. stymulowaniu nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną,
  6. działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
  7. pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi Domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia,
  8. finansowaniu mieszkańcowi Domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego,
  9. zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  10. zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,
  11. sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców Domu.
 4. usługi rehabilitacyjne obejmujące:
  1. fizykoterapię,
  2. kinezyterapię,
  3. hydroterapię.
 5. odnowę biologiczną obejmującą:
  1. głęboką terapię,
  2. kąpiele słoneczne,
  3. masaż.

DPS "Kombatant" umożliwia i organizuje naszym mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

DPS pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca Domu, opracowane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca.

zmiana kontrastu