Deklaracja dostępności DPS "Kombatant"

Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 848).

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

www.kombatant.lap.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2023-03-02

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 


 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Krzysztof Wilkowski. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu: (23) 672-14-85 lub wysyłając e-mail na adres: admin@kombatant.lap.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

  

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ciechanowie jest domem pozbawionym barier architektonicznych. Wszystkie budynki, podjazdy, windy, aleje spacerowe w ogrodzie dostosowane są do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Do DPS "Kombatant" można dostać się wejściem głównym od ul. Batalionów Chłopskich. Jest ono dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w postaci podjazdu umożliwiającego wjazd wózkiem inwalidzkim. Dostępność zapewniona jest przez pracownika ochrony pełniącego dyżur w portierni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku.

Podjazd wyposażony jest w barierki, a drzwi głównego wejścia szerokością dostosowane do swobodnego wjazdu wózka inwalidzkiego. Drzwi nie otwierają się samoistnie.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wszystkie pokoje biurowe administracji, gabinet Dyrektora, sekretariat, pokój pracowników socjalnych, dyżurka pielęgniarek, znajdują się na parterze Domu.

Wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym piętrze w budynkach DPS dostępne są dla osób poruszających sie na wózkach. Korytarze wyposażone są w poręcze co ułatwia poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Dom wyposażony jest w dwa nowoczesne dźwigi osobowe dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych, które na wypadek awarii posiadają instalację telefoniczną połączoną z ochroną budynku. W windach znajdują się poręcze oraz instalacja podająca automatyczną informację mówiącą o kolejności pięter z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących.

Na parterze znajduje się także toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oznaczona odpowiednimi piktogramami.

W budynkach DPS "Kombatant" nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach DPS "Kombatant" oznaczenia w alfabecie brajla znajdują się w kabinach wind osobowych. Nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych

Bezpośrednio przy DPS "Kombatant" znajduje się parking dla samochodów osobowych dla osób odwiedzających DPS. Znajduje się na nim wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków DPS "Kombatant". Warunkiem wejścia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Aktualnie brak.

 

Informacje w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej:

Kontakt z  Domem Pomocy Społecznej "Kombatant" możliwy jest poprzez:

  • napisanie pisma na adres: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant", ul. Batalionów Chłopskich 12, 06-400 Ciechanów
  • wysłanie wiadomości e-mail na adres: dps.kombatant@interia.pl
  • wysłanie wiadomości na skrzynkę podawczą ePUAP:

/DPSKombatant/skrytka
/DPSKombatant/SkrytkaESP

  • wysłanie faksu na numer telefonu: (23) 672-14-85
  • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej (sprawnej komunikacyjne) na numer telefonu: (23) 672-14-85
  • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie DPS "Kombatant w godzinach urzędowania tj. 7.30 - 15.30.

 


 

Kontakt w sprawie dostępności:

1. Stanisław Marcin Kurzątkowski, tel. (23) 672-14-85, e-mail: prac.socjalni@kombatant.lap.pl

2. Krzysztof Wilkowski, tel. (23) 672-14-85, e-mail: admin@kombatant.lap.pl

 

 

zmiana kontrastu