Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ciechanowie

Aby uzyskać skierowanie do naszego Domu należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania i złożyć tam podanie o umieszczenie w DPS "Kombatant" przy ul. Batalionów Chłopskich 12 w Ciechanowie. Na podstawie zebranej dokumentacji kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą i decyzję o odpłatności za pobyt w DPS.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej ogłasza Starosta w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nie później niż do 31 marca każdego roku. Corocznie koszt ten ulega zmianie.

W 2023 roku miesięczny koszt pobytu mieszkańca w DPS "Kombatant" w Ciechanowie wynosi 5.495,00 zł.

Decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się.

Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania i jest ustalany przez Starostę Powiatu Ciechanowskiego oraz ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:

  • mieszkaniec domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu netto (emerytury, renty, zasiłku)
  • małżonek, rodzina (gdy takowa jest - dzieci, wnuki) - według umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej, ale tylko wtedy jeżeli:
    • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, gdy jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium.
    • w przypadku osoby zamieszkałej w rodzinie, gdy posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (lub rodzina wyraża zgodę na dobrowolną alimentację w dowolnej wysokości na rzecz osoby zainteresowanej pobytem w domu pomocy społecznej)
    • gmina, z której osoba została skierowana - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

Więcej informacji o zasadach przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12 udzielają pracownicy socjalni naszego Domu - tel. (23) 672-14-85 wew. 131, a także pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

zmiana kontrastu