Załacznik do uchwały
Nr 72/2016
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"
W CIECHANOWIE

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 

1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej „regulaminem” określa organizację i szczegółowe zasady działania DPS „Kombatant” w Ciechanowie.

2. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” zwany dalej „Domem” działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

2) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012. poz. 964).

3) Zarządzenia Nr 13/94 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 28 lutego 1994 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie.

 

§ 2.

 

1. Dom nosi nazwę Dom Pomocy Społecznej "Kombatant".

2. Siedzibą Domu jest Ciechanów, ul. Batalionów Chłopskich 12.

3. Dom jest powiatową jednostką organizacyjną podległą Zarządowi Powiatu i działa jako jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Dom jest jednostką stacjonarną przeznaczoną dla 105, w tym dla 90 osób w podeszłym wieku i dla 15 osób przewlekle somatycznie chorych.

5. Dom współpracuje z domami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami pomocy społecznej i służby zdrowia oraz organizacjami kombatanckimi.

 

Rozdział II. Zadania Domu oraz prawa i obowiązki mieszkańców

§ 3.


1. Zasadniczym celem działalności Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i religijnych oraz umożliwienie mieszkańcom korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

2. Dom świadczy podstawowe usługi, zgodnie z obowiązującym standardem usług zapewniając:

1) w zakresie potrzeb bytowych:

a) miejsce zamieszkania,

b) wyżywienie,

c) odzież i obuwie,

d) utrzymanie czystości,

2) usługi opiekuńcze polegające na:

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b) pielęgnacji,

c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

3) usługi wspomagające polegające na:

a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturowych,

d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną,

f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,

g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia,

h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

i) finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekaraczającej 30% zasiłku stałego,

j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępność do informacji o tych prawach,

k) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców Domu.

4) usługi rehabilitacyjne obejmujące:

a) fizykoterapię,

b) kinezyterapię,

c) hydroterapię.

5) odnowę biologiczną obejmującą:

a) głęboką terapię,

b) kąpiele słoneczne,

c) masaż.

3. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

4. Mieszkaniec Domu korzysta z usług, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu wspierania mieszkańca, opracowanego z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca.

5. Dom świadczy odpłatnie, według kalkulacji Dyrektora Domu, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim nie zamieszkujących, zwane pobytem dziennym oraz usługi opiekuńcze dla osób w nim nie zamieszkujących, zwane pobytem całodobowym.

 

§ 4.


Prawa i obowiązki mieszkańców.

1. Mieszkaniec Domu ma prawo do:

- należytego i godnego traktowania przez pracowników Domu i innych mieszkańców,

- organizowania czasu wolnego według własnego uznania,

- uzyskiwania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i zasadach korzystania z nich,

- uzyskiwania właściwej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb bytowych, medycznych, kulturalnych i religijnych,

- pomocy ze strony pracownika socjalnego w rozwiązywaniu osobistych problemów,

- posiadania własnych sprzętów i przedmiotów osobistych,

- posiadania i korzystania z własnego ubrania i bielizny osobistej,

- oddawania rzeczy i przedmiotów wartościowych do depozytu Domu,

- zgłaszania propozycji i potrzeb w urządzaniu zajmowanego pokoju,

- utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi osobami,

- włączania się do pracy na rzecz Domu,

- swobodnego wypowiadania swoich uwag na temat organizacji Domu, realizacji przez Dom praw mieszkańców oraz w innych istotnych sprawach,

- przebywania poza Domem w okresach dłuższych niż doba po uprzednim powiadomieniu pracownika socjalnego, opiekunki lub dyrektora Domu,

- przygotowywania sobie dodatkowych posiłków w ogólnie dostępnych kuchenkach,

- dokonywania zakupów przez pracownika socjalnego w przypadku trudności w dysponowaniu własnymi środkami pieniężnymi,

- uzyskiwania aktualnej informacji o opłatach za pobyt w Domu i okresu przebywania poza Domem zawartych w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniach wykonawczych,

- zgłaszania skarg i wniosków do Rady Mieszkańców, pracownika socjalnego i dyrektora Domu,

- osobistych rozmów z dyrektorem Domu w sprawach skarg i wniosków.

2. Obowiązkiem mieszkańca jest:

- dbanie w miarę możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, porządek w zajmowanym pokoju,

- troska o mienie Domu, w szczególności będące w bezpośredniej jego dyspozycji,

- uzyskanie zgody dyrektora Domu na wszelkie zmiany w mieszkaniu związane z demontowaniem urządzeń i sprzętu,

- niezwłoczne powiadomienie ochrony Domu, opiekunki lub dyrektora o awarii, uszkodzeniu sprzętu lub urządzeń Domu,

- właściwe korzystanie z kuchenek, dbałość o ich stan i porządek oraz nie wynoszenie wyposażenia,

- przestrzeganie ustalonych godzin spożywania posiłków:

śniadanie - 8.00 - 10.00

obiad - 13.00 - 15.00

kolacja - 18.00 - 20.00

- ponoszenie opłat za pobyt zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- kulturalne i życzliwe zachowanie się w stosunku do innych mieszkańców i pracowników Domu,

- przestrzeganie przyjętych zasad współżycia pomiędzy mieszkańcami i pracownikami oraz stosowanie się do zaleceń dyrektora Domu,

- zgłaszania w chwili przyjęcia do Domu pracownikowi socjalnemu lub dyrektorowi Domu faktu posiadania rzeczy i przedmiotów wartościowych,

- ochrona własnego mieszkania i rzeczy wartościowych nie oddanych do depozytu,

- zachowanie trzeźwości i kultury picia,

- zgłaszanie pracownikowi socjalnemu, opiekunce lub dyrektorowi Domu faktu opuszczania Domu,

- w przypadku korzystania z „urlopu” podanie adresu miejsca pobytu pracownikowi socjalnemu,

- powiadomienia pracownika socjalnego o sytuacjach uniemożliwiających powrót do Domu w terminie wcześniej ustalonym; w takich sytuacjach mieszkaniec ma obowiązek podać nowy termin powrotu,

- zgłaszanie ochronie Domu faktu przyjmowania odwiedzin krewnych i osób bliskich,

- przebywanie w Domu w godzinach nocnych,

- przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22.00 - 6.00.

 

Rozdział III. Struktura organizacyjna domu i ogólne zasady organizacji wewnętrznej

 

§ 5.

 

1. W skład Domu wchodzą następujące działy, sekcje i stanowiska pracy:

1) DYREKTOR,

2) ZASTĘPCA DYREKTORA,

3) PRACOWNICY SOCJALNI,

4) SEKCJA FINANSOWO - KSIĘGOWA,

5) DZIAŁ OPIEKI I TERAPII,

6) DZIAŁ GOSPODARCZO - TECHNICZNY,

7) DZIAŁ ŻYWIENIA,

8) Inspektor ds. pracowniczych,

9) Informatyk – ABI,

10) Starszy instruktor ds. kulturalno – oświatowych – koordynator.

2. Pracą Domu kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego i kierowników działów oraz sekcji.

3. W czasie nieobecności dyrektora z powodu choroby, urlopu lub z innych przyczyn zastępuje go zastępca dyrektora lub główny księgowy.

4. Dyrektor może upoważnić zastępcę dyrektora do kierowania Domem w zakresie ujętym w upoważnieniu.

5. Pod bezpośrednim nadzorem zastępcy dyrektora pozostają:

1) dział opieki i terapii

2) dział gospodarczo - techniczny

6. W Domu tworzy się samodzielne stanowiska pracy, w przypadkach uzasadnionych wymogami sprawnego działania - działy i sekcje. Dyrektor Domu może w razie potrzeby tworzyć lub likwidować stanowiska w komórkach organizacyjnych Domu.

7. Pracą działu (sekcji) kieruje kierownik.

8. Kierownikowi działu (sekcji) przydzielone są obok funkcji kierowniczych stałe czynności wykonawcze w zakresie umożliwiającym sprawne kierowanie podległym zespołem.

9. Pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio dyrektorowi Domu.


§ 6.

1. Do obowiązków dyrektora Domu należy:

• kierowanie działalnością Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności:

1) zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych, zindywidualizowanych potrzeb opiekuńczych, bytowych, wspomagających i religijnych,

2) organizowanie i tworzenie warunków pracy Domu oraz racjonalny podział zadań, w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy oraz przestrzegania zasad współżycia i koleżeńskiej współpracy w kierowaniu zespołem pracowniczym,

3) kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców i zagwarantowania im respektowania ich praw osobistych,

4) organizowanie i nadzorowanie wykonania zadań i obowiązków przez pracowników wobec mieszkańców,

5) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw mieszkańców przez pracowników Domu,

6) nadzór nad prawidłowym obiegiem, ewidencją i przechowywaniem pism skierowanych do Domu, zgodnie i instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przepisami o ochronie tajemnicy służbowej,

7) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy,

8) sprawowanie nadzoru i ustalanie zasad i form współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami,

9) podejmowanie decyzji kadrowych,

10) dysponowanie środkami budżetowymi i majątkiem Domu z upoważnienia Zarządu Powiatu.

 

2. Do obowiązków zastępcy dyrektora należy:

• koordynacja pracy i nadzór nad działalnością podległych komórek oraz kierowanie Domem w zakresie ujętym w upoważnieniu dyrektora.


3. Do obowiązków kierowników działów (sekcji) należy:

1) prawidłowe zorganizowanie pracy działu (sekcji) oraz sprawne wykonywanie zadań,w tym szczegółowe określanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz zasadyzastępstwa w czasie ich nieobecności,

2) kierowanie działalnością działu (sekcji) wg uprawnień,

3) podejmowanie z upoważnienia dyrektora decyzji wynikających z zakresu czynności a nie zastrzeżonych do ostatecznej aprobaty przez dyrektora,

4) zapewnienie prawidłowego obiegu, ewidencji i przechowywania dokumentów i pism skierowanych do działu (sekcji) z zachowaniem tajemnicy służbowej,

5) nadzór nad realizacją zadań, przestrzeganiem przez pracowników działu (sekcji) dyscypliny pracy, dbałość o powierzone pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie.

 

4. Do obowiązków sekcji finansowo - księgowej należy:

1) sekcją finansowo - księgową kieruje główny księgowy,

2) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości gospodarki finansowej Domu umożliwiającej:

a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi otrzymywanymi od dysponenta wyższego stopnia i innymi będącymi w dyspozycji Domu,

b) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

c) terminowe sporządzanie i przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

d) ochronę mienia będącego w posiadaniu Domu oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie.

3) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji Domu,

4) dokonywanie kontroli prowadzonych operacji gospodarczych oraz sprawdzanie prawidłowości i legalności ich udokumentowania,

5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości,

6) sporządzanie kalkulacji wynikowych wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,

7) opracowywanie rocznych szczegółowych planów finansowych oraz ich wykonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych dotyczących domów opieki społecznej.

 

5. Do zadań inspektora ds. pracowniczych należy:

1) opracowywanie projektów: regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, wdrażania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także innych aktów wewnętrznych regulujących działalność Domu wydawanych przez Dyrektora,

2) gromadzenie i przechowywanie przepisów, wytycznych i instrukcji niezbędnych do prawidłowego działania w zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych,

3) prowadzenie całokształtu dokumentacji pracowników Domu w zakresie spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy i przekazywanie wszelkich zmian w tym zakresie do komórki finansowo - księgowej oraz informowanie kierowników działów (sekcji),

4) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników działów (sekcji),

5) prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,

6) kontrola dyscypliny pracy, sporządzanie listy obecności, ewidencja zwolnień lekarskich sporządzanie planów i kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych,

7) prowadzenie ewidencji i wydawanie delegacji służbowych,

8) prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników,

9) organizowanie narad pracowniczych i ewidencjonowanie oraz gromadzenie protokołów,

10) sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących spraw kadrowych,

11) prowadzenie spraw związanych z ZFŚS.

12) współpraca z PUP i ZUS w zakresie spraw pracowniczych.

 

6. Do zadań informatyka - ABI należy:

1) przedstawianie propozycji modernizacji oraz zakupu części komputerowych i oprogramowania,

2) nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu komputerowego,

3) instalowanie zakupionych części i wdrażanie oprogramowania,

4) administrowanie sieci komputerowej,

5) nadzór nad realizacją czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych, przydzielonych do wykonywania poszczególnym pracownikom Domu,

6) współdziałanie z Biurem GIDO w zakresie zapewniającym wypełnienie przez Dom obowiązków ustawowych,

7) prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez DPS „Kombatant” oraz rejestru osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych,

8) zgłaszanie do rejestracji zbiorów danych osobowych GIDO,

9) analiza i identyfikacja zagrożeń i ryzyka, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych,

10) opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

7. Do zadań starszego instruktora ds. kulturalno – oświatowych/koordynatora należy:

1) prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców,

2) organizowanie świąt i uroczystości okazjonalnych oraz imprez artystycznych dla mieszkańców Domu, takich jak: wystawy, koncerty, wieczorki poetyckie, spotkania, konkursy, wycieczki itp.,

3) prowadzenie biblioteki Domu, dbanie o jej rozwój i zachęcanie mieszkańców do czytania,

4) tworzenie klubu tele-radio-video, nadawanie własnej telegazety, transmisji imprez organizowanych w Domu nadawanie własnych audycji radiowych i telewizyjnych z utrzymaniem łączności telefonicznej z mieszkańcami, przygotowywanie i wydawanie własnych publikacji i materiałów,

5) przygotowywanie sprzętu nagłaśniającego na uroczystości Domu oraz stały nadzór nad sprawnością techniczną urządzeń,

6) współdziałanie z placówkami kultury i oświaty miasta i powiatu,

7) organizacja indywidualnych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zwanych pobytem całodobowym oraz prowadzenie dokumentacji turnusów rehabilitacyjnych i pobytów całodobowych.

 

8. Do zadań działu gospodarczo - technicznego należy:

1) wyposażanie Domu w niezbędne meble i sprzęty, pościel i bieliznę pościelowa oraz środki utrzymania czystości i higieny osobistej,

2) administrowanie środkami trwałymi i wyposażeniem,

3) utrzymanie porządku i czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków na terenie nieruchomości,

4) prowadzenie gospodarki materiałowej oraz nadzór nad magazynami i zaopatrzeniem,

5) kierowanie sprawami transportu,

6) nadzór nad konserwacją, remontami bieżącymi i kapitalnymi, a także dbaniem o racjonalne wykorzystanie środków rzeczowych i finansowych przeznaczonych na te cele, w tym okresowe przeglądy konserwatorskie i techniczne,

7) zapewnienie właściwej konserwacji i remontów oraz pełnej sprawności sprzętu i aparatury medycznej, gospodarczej i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i ewidencji w tym zakresie,

8) nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP, p-poż., sanitarnych a także szkolenie pracowników w tym zakresie,

9) organizowanie pracy w pralni, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń pralniczych a także pranie, maglowanie, prasowanie, naprawa i szycie na potrzeby mieszkańców i domu,

10) zapewnienie właściwego dozoru terenu i obiektów Domu,

11) opracowywanie projektów planów usług, kalkulacji i cenników zaplecza hydroterapii i rehabilitacji,

12) sporządzanie harmonogramów usług w uzgodnieniu ze stanowiskiem d/s rehabilitacji i sekcją finansowo - księgową,

13) bieżące sporządzanie zbiorczych zestawień usług rehabilitacji i odnowy biologicznej świadczonych na rzecz mieszkańców DPS „Kombatant” oraz innych osób i usługobiorców a także wystawianie na ich podstawie rachunków,

14) bieżące dokonywanie w kasie DPS rozliczeń utargów ze sprzedaży usług,

15) badanie rentowności i analiza zapotrzebowania klientów na usługi rehabilitacji i odnowy biologicznej, analiza wymagań i preferencji klientów,

16) prowadzenie kiosku z artykułami spożywczymi.

 

9. Do zadań działu żywienia należy:

1) opracowywanie jadłospisów dla mieszkańców, uwzględniających zaleconą stawkę żywieniową oraz stałe lub okresowe zalecenia lekarskie a także przestrzeganie zasad współczesnej dietetyki,

2) sporządzanie dokumentacji w tym zakresie,

3) prowadzenie na bieżąco kontroli jakości produktów i artykułów spożywczych zakupionych do magazynu,

4) przygotowywanie i wydawanie posiłków dla mieszkańców zgodnie z normami jadłospisu, o odpowiedniej temperaturze w wyznaczonych godzinach,

5) utrzymanie czystości w kuchni, jadalni i magazynach spożywczych oraz właściwe przechowywanie gotowych potraw.

 

10. Do zadań pracowników socjalnych należy:

1) uczestnictwo przy przyjmowaniu nowych mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” i prowadzenia związanej z tym niezbędnej dokumentacji,

2) pomoc mieszkańcom w utrzymaniu kontaktu z rodzinami, zakładem pracy czy organizacjami oraz aktywna współpraca z innymi działami i Radą Mieszkańców w zakresie adaptacji nowoprzyjętych mieszkańców domu,

3) pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza sprawy związane z pobytem w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”,

4) współpraca z działem opieki i terapii w zakresie realizacji indywidualnej opieki mieszkańców,

5) prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą rent, emerytur i zasiłków oraz odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu,

6) reprezentowanie interesów mieszkańców wobec pracowników Domu,

7) organizowanie przy współudziale działu opieki i terapii oraz działu gospodarczo-technicznego zakwaterowania lub przekwaterowania mieszkańców, rozpoznawanie jego potrzeb w wyposażeniu i urządzeniu mieszkania oraz jego adaptacji w nowym miejscu zamieszkania.

8) zapewnienie kontaktu z dyrektorem Domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu,

9) sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca.

 

11. Do zadań działu opieki i terapii należy:

1) pomoc w zaspokojeniu różnorodnych potrzeb życiowych, w tym karmienie lub pomoc w karmieniu mieszkańców, którzy nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności, ubieranie mieszkańców, utrzymanie czystości w mieszkaniach,

2) współpraca z lekarzem oraz prowadzenie zabiegów usprawniających wg wskazówek i pod nadzorem lekarza,

3) zapewnienie podstawowej opieki higienicznej, w tym kąpanie i mycie osób wymagających pomocy,

4) terminowa zmiana bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców,

5) zapewnienie właściwej opieki nad mieszkańcami Domu, w szczególności nad leżącymi,

6) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej,

7) wykonywanie zabiegów zgodnie z zaleceniami lekarza i według obowiązujących zasad aseptyki,

8) pomoc lekarzom w czasie badania chorych,

9) udział w organizowaniu kąpieli mieszkańców z ograniczoną sprawnością,

10) organizacja i nadzór całodobowej opieki,

11) wykonywanie zabiegów leczniczych w zakresie fizjoterapii i kinezyterapii,

12) programowanie terapii w różnych formach, które poprawią zakres samoobsługi mieszkańców,

13) kreowanie modelu zachowań prozdrowotnych ze szczególnym propagowaniem różnych form zajęć ruchowych, które pozwolą na utrzymanie możliwie dobrej sprawności fizycznej mieszkańców,

14) utrzymanie czystości w mieszkaniach, budynkach mieszkalnych, pomieszczeniach zajmowanych przez DPS oraz troska o sprzęt, urządzenia i meble,

15) szerzenie oświaty zdrowotnej z uwzględnieniem różnych form,

16) zabezpieczenie leków i środków opatrunkowych na potrzeby mieszkańców,

17) prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej z mieszkańcami,

18) zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa przy wykonywaniu zajęć,

19) ponoszenie odpowiedzialności za powierzony sprzęt i aparaturę,

20) inspirowanie mieszkańców do udziału w amatorskich pracach artystycznych, tworzenie grup zainteresowań oraz eksponowanie ich twórczości.

21) umożliwienie mieszkańcom korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych,

22) prowadzenie zgodnie z zaleceniem lekarza zabiegów rehabilitacyjnych dla mieszkańców DPS „Kombatant” i pacjentów ambulatorium,

23) opracowywanie własnych indywidualnych zabiegów terapeutycznych dostosowanych do potrzeb mieszkańców DPS „Kombatant”,

24) prowadzenie czynnego programu usprawniania ruchowego mieszkańców DPS:

a) aktywizacja ruchowa ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych, leżących, niepełnosprawnych - terapia indywidualna,

b) organizowanie dla mieszkańców grupowej gimnastyki ruchowej,

25) przygotowywanie propozycji do programu wsparcia mieszkańca,

26) prowadzenie czynnego programu usprawniania ruchowego osób przebywających na turnusach rehabilitacyjnych,

27) tworzenie grup rehabilitacyjnych na zabiegi rehabilitacyjne i odnowę biologiczną,

28) sporządzanie wykazów wykonanych usług,

29) prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców,

30) organizowanie świąt i uroczystości okazjonalnych oraz imprez artystycznych dla mieszkańców Domu, takich jak: wystawy, koncerty, wieczorki poetyckie, spotkania, konkursy, wycieczki itp.,

31)zapewnienie mieszkańcom kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca Domu.

 

§ 7.

 

Zmiany w regulaminie przyjmuje Zarząd Powiatu w trybie właściwym dla przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego.

zmiana kontrastu