STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
"KOMBATANT" W CIECHANOWIE
(tekst ujednolicony)

 

§ 1

1. Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ciechanowie, zwany dalej "Domem", jest samodzielną budżetową jednostką organizacyjną powiatu ciechanowskiego, przeznaczoną dla 102 osób, w tym dla 90 osób w podeszłym wieku i dla 12 osób przewlekle somatycznie chorych.

2. Siedzibą Domu jest miasto Ciechanów.

3. Celem działalności Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej stacjonarnej opieki, zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych, religijnych oraz umożliwienie mieszkańcom korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych, zgodnie z obowiązującym standardem.

4. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Ciechanowski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie.

 

§ 2

1. Domem kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego.

2. Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Domu.

3. Dyrektor kieruje Domem i odpowiada za realizację jego zadań statutowych.

 

§ 3

1. Dom świadczy podstawowe usługi, zgodnie z obowiązującym standardem usług zapewniając:

 

1) w zakresie potrzeb bytowych:
a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) odzież i obuwie,
d) utrzymanie czystości.

 

2) usługi opiekuńcze, polegające na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

 

3) usługi wspomagające, polegające na:
a) umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej,
b) umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
c) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
d) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
e) wspieraniu działania na rzecz lokalnego środowiska,
f) pomocy w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
g) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości.

 


2. Zakres usług, o których mowa w ust. 1 ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańca.

 

3. Dom świadczy również usługi:
1) w zakresie potrzeb zdrowotnych polegające na:
a) umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,
b) zapewnieniu opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej oraz rehabilitacji leczniczej na poziomie określonym w przepisach w sprawie poziomu obowiązujących świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej oraz w odrębnych przepisach.

 

§ 4

1. Przy organizowaniu i zapewnieniu należytego funkcjonowania Domu jego kierownictwo (dyrektor) powinno mieć na względzie stopień psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców, uwzględniać ich prawo do intymnego, godnego życia, ochrony ich dóbr osobistych oraz możliwości zachowania samodzielności i wyboru stylu życia.

 

2. W szczególności mieszkaniec Domu ma prawo do:
1) podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu,
2) własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania,
3) posiadania własnych drobnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie,
4) korzystania z własnego ubrania,
5) spożywania posiłków zbliżonych do domowych,
6) przełamywania izolacji i monotonii życia Domu zwłaszcza poprzez podtrzymywanie kontaktów z rodziną, znajomymi; uzyskiwanie z ich strony pielęgnacji i opieki.

 

3. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest w szczególności:
1) współdziałanie z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb,
2) dbanie - na miarę możliwości - o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w zajmowanym pokoju, w swoich rzeczach i wokół siebie,
3) przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu,
4) dbałość o mienie Domu,
5) ponoszenie opłat za pobyt w Domu.


4. Mieszkańcy Domu mają prawo do samodzielnego organizowania się w celu reprezentowania swoich interesów - w formie samorządu. Dyrektor zapewnia niezbędne warunki do jego funkcjonowania.

5. Na terenie Domu może działać samorząd mieszkańców reprezentowany przez Radę oraz ogniwa organizacji kombatanckich.

6. Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

7. Osoba przebywająca w Domu może wskazać osobę upoważnioną do dysponowania tymi środkami lub przedmiotami, określając jednocześnie zakres tego upoważnienia.

 

§ 5

1. Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości i przepisach wykonawczych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

3. Dom pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu powiatu.

4. Dom prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

 

§ 6

1. Kierowanie do Domu oraz zasady odpłatności regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

 

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

2. Zmiany treści Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

 

zmiana kontrastu